Voorwaarden Opleiding

Download
Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf
Adobe Acrobat document 652.7 KB

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SELFLINE Kappersopleidingen

 

De algemene voorwaarden van het NRTO zijn van toepassing, alsmede de onderstaande 12 artikelen:

 

Artikel 1: Algemeen

SELFLINE kappersopleidingen, verder te noemen "de Opleiding", verzorgt kapperscursussen. De lessen worden in de avonduren gegeven, mits nadrukkelijk overeengekomen, dat de lessen ook op een ander tijdstip kunnen plaats vinden. De groepscursus start bij inschrijving van minimaal 6 cursisten en heeft maximaal 12 deelnemende cursisten. Alle informatie door cursisten verstrekt is vertrouwelijk voor de Opleiding, haar medewerkers en de docenten.

 

Artikel 2: Aanmelding

De aanmelding bij de Opleiding voor enigerlei cursus is strikt persoonlijk en vindt plaats door middel van een inschrijfkaart het welke volledig ingevuld en ondertekend dient te worden opgestuurd naar het post/e-mail adres van de Opleiding, ofwel door middel van het invullen en elektronisch versturen van het inschrijfformulier via de website www.SELFLINE.nl. In geval van minderjarigheid van de cursist(e) dient de vorenbedoelde inschrijfkaart te worden ondertekend door een der ouders of diens verzorg(st)er, met vermelding van naam. In geval van minderjarigheid van de cursist(e) zijn de ondertekende ouder en/of verzorg(st)er gehouden het lesgeld bij nonbetaling aan de Opleiding te voldoen. De Opleiding kan de cursusdag en het cursusadres wijzigingen. Indien u, cursist, een vaste avond in de week niet kunt deelnemen aan de cursus dan dient u dit tegelijk met uw inschrijving per e-mail aan te geven. Alleen dan bent u niet gehouden de cursus te volgen mocht de cursusdag wijzigen. U wordt ingedeeld op uw eerste of tweede voorkeurslocatie. Indien u maar op één locatie kunt deelnemen dan dient u die locatie zowel als eerste en als tweede voorkeurslocatie in te voeren bij inschrijving. Door het ondertekenen en insturen van de inschrijfkaart c.q. het elektronisch versturen van het inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de Opleiding. Bij inschrijving drie weken of korter voor aanvang van de cursus of bij nabestelling van kappersmaterialen of indien de cursist na bevestiging van de cursus wil wijzigen van cursuslocatie, brengt de Opleiding standaard € 7,50 bijdrage verzend- en administratiekosten in rekening bij de cursist. Mocht de cursus door onvoldoende inschrijvingen niet starten op de cursuslocatie(s) waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven dan neemt de Opleiding contact op om te overleggen of de cursist op een andere locatie de cursus wil volgen of op een andere datum wil starten of uit het bestand wil.

 

Artikel 3: Betalingen

Het cursus- en/of materialengeld dient uiterlijk 10 werkdagen voor de geplande dag van aanvang van de cursus geheel of gedeeltelijk (zie uw keus op de inschrijfkaart/het inschrijfformulier) betaald te zijn via de éénmalige incasso. Bij betaling in twee gelijke delen van het cursusgeld/materialen dient de laatste termijn twee weken na de geplande aanvang van de cursus betaald te zijn via de éénmalige incasso. Bij niet tijdige betaling door de cursist(e) wordt de cursist(e) de toegang tot de leslokalen ontzegd, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan onverlet dat de betalingsverplichtingen van het verschuldigde lesgeld/materialen aan de Opleiding blijft bestaan. Het niet, niet tijdig of niet geheel betalen van het verschuldigde bedrag ontslaat de cursist niet van de bestaande verplichting. Ingeval de incasso van het verschuldigde lesgeld/materialen door de Opleiding uit handen moet worden gegeven, zal de nalatige debiteur wegens buitenrechtelijke kosten een bedrag verschuldigd zijn volgens het tarief van het betreffende deurwaarderskantoor.

 

Artikel 4: Opschorting/verzetten aanvang cursus

Een verzoek tot uitstel van deelname aan de cursus dient 10 werkdagen vóór aanvang van de in eerste instantie geplande cursusdatum schriftelijk te worden ingediend. De cursist blijft, ingeval van toegekend uitstel van deelname, nog steeds betalingsplichtig uiterlijk 10 werkdagen vóór de geplande dag van aanvang van de in eerste instantie geplande cursus. Bij toegekend uitstel van deelname is de cursist EUR 38 verschuldigd voor bijdrage in de verzend- en administratiekosten.

 

Artikel 5: Opzegging & annulering

De cursist heeft gedurende veertien dagen na inschrijving het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden (bedenktijd). Na verloop van eerdergenoemde bedenktijd dient een verzoek om annulering van deelname aan de beginnerscursus en/of de gevorderdencursus haarknippen en/of de cursus haarstyling en/of de cursus opsteken & vlechten en/of de cursus haarverven en blonderen en/of privéles per aangetekend schrijven of per e-mail bij de Opleiding te worden ingediend en gelden de volgende kosten.

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Tussentijdse beëindiging: Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

 

Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

 

Artikel 6: Verzuim & wangedrag

Het verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde/verschuldigde les/materialengeld, noch heeft de cursist(e) recht op inhaallessen. Bij herhaaldelijk verzuim wordt geen certificaat afgegeven. Bij onbehoorlijk en/of onbetamelijk gedrag kan, zulks naar beoordeling van de Opleiding, de cursist(e) de verdere toegang tot de leslokalen geweigerd worden. Deze verwijdering kan een tijdelijk of definitief karakter hebben al naargelang de misdragingen. Ook in geval van een al dan niet tijdelijke verwijdering wordt het betaalde lesgeld niet gerestitueerd, in geval het lesgeld/materialen nog niet (geheel) is voldaan blijft de betalingsverplichting bestaan. Geregeld te laat op de cursus komen wordt, door de Opleiding als wangedrag gezien.

 

Artikel 7: Modellen

Voor de beginners- en gevorderdencursus haarknippen zijn 2 a 3 modellen nodig. De cursist dient zelf voor deze modellen te zorgen.

 

Artikel 8: Auteurs- en Eigendomsrecht

Het lesmateriaal waarvoor de koopprijs is voldaan blijft het eigendom van de cursist(e). Het auteursrecht berust echter bij de auteur van het lesmateriaal, zijnde de Opleiding en gaat nimmer over op de cursist(e). Het is dan ook verboden lesmateriaal te fotokopiëren of op enigerlei andere wijze te vermenigvuldigen, zo de cursist(e) of ieder ander deze bepaling overtreedt, zal deze gehouden zijn de schade welke de Opleiding en/of de auteur lijdt door dit onrechtmatig handelen op grond van de Auteurswet dienen te vergoeden.

 

Artikel 9: Klachten en Geschillen

Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij de Opleiding. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Er wordt binnen 10 werkdagen op de klacht gereageerd, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Wij streven ernaar uw klacht binnen 4 weken tot tevredenheid af te handelen. Indien een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de Opleiding de cursist binnen 4 weken in kennis stellen, het uitstel toelichten en een indicatie geven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht. Uw klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. In gevallen waarin deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van de Opleiding.

 

Indien u het niet eens bent met de uitspraak kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

 

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend waartegen slechts beroep mogelijk is bij de daartoe bevoegde rechter. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting berecht worden door de Rechtbank in het arrondissement waarbinnen de onderneming is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd heeft verklaard. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands Recht. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. De klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor 1 jaar bewaard.

 

Artikel 10: Informatieplicht cursist(e)

Is drie dagen voor aanvang van de cursus nog geen schriftelijke bevestiging (e-mail of post) van aanvang van de cursus ontvangen dan dient de cursist(e) dit per e-mail aan de Opleiding door te geven. Cursist(e) kan zich niet beroepen op "e-mail of brief niet ontvangen".

 

Artikel 11: Materialen

De materialen besteld bij de inschrijving voor de cursus door de cursist worden, na ontvangst van de betaling, de eerste cursusavond door de docent aan de cursist uitgereikt. De cursist dient de materialen direct na ontvangst te controleren. Eventuele gebreken dienen direct aan de docent en de Opleiding gemeld te worden. De Opleiding bepaalt of de betreffende materialen omgeruild zullen worden. Na afloop van de eerste cursusavond is de cursist zelf verantwoordelijk voor de goede staat van de kappersmaterialen en vervalt de mogelijkheid tot omruilen.

 

Artikel 12: Overmacht

De Opleiding behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht cursusavonden te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien de docent of locatie als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder ziekte docent) niet beschikbaar is.

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

SELFLINE

Postbus 24060

2490 AB Den Haag

Tel: 015-361.80.33

Internetsite: www.SELFLINE.nl

E-mailadres: info@selfline.nl

K.v.K 27255660

 

versie d.d. 27-04-2022