Privacy Policy

 

Selfline hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Selfline houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 -          Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn

              beschreven in dit Privacy policy;

 -          Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 -          Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 -          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 -          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en/of uit  

              hoofde van een wettelijke verplichting;

 -          Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en deze respecteren.

 

Als Selfline zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Cursisten

 

Persoonsgegevens van cursisten worden door Selfline verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 -          Administratieve doeleinde;

 -          Communicatie over de groepscursus en/of privéles;

 -          Archief behaalde certificaten;

 -          Nieuwsbrief ja/nee;

 -           Leveren kappersmaterialen;

 -           Incasso.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 -          De overeengekomen opdracht, zijnde een groepscursus, privéles en/of bestelling kappersmateriaal;

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Selfline de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 -          Naam;

 -          Adres;

 -          Telefoonnummer;

 -          E-mailadres;

 -          Geboortedatum

 -          Geslacht.

 -          IBAN nummer

 -          Nieuwsbrief ja/nee

 

Jouw persoonsgegevens worden door Selfline opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen.  

 

Selfline Kappersopleidingen

Postbus 24060

2490 AB Den Haag

Email: info@selfline.nl

Tel: 015-3618033